Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English
 
İçerik belirtiniz ?  
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z -
 
Kaçakçılık
bu sözleşme hükümlerine aykırı psikotrop madde yapımı veya kaçakçılığı
  Kaynak: Psikotrop Maddeler Sözleşmesi / R.G. No: 17272
Kalibrasyon
Belirli koşullar altında, bir ölçüm aygıtının veya ölçüm siteminin gösterdiği değerler veya bir materyal ölçümünün temsil ettiği değerler ile, bir referans standardın bilinen değerleri arasında ilişki kurmak amacıyla gerçekleştirilen işlemler dizisidir
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Kalifikasyon
Herhangi bir ekipmanın doğru şekilde çalıştığını ve istenen sonuçlar verdiğini kanıtlamak için yapılan çalışmalardır. Kimi zaman validasyon kelimesi, kalifikasyon kavramını da kapsamak üzere genişletilmiştir
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Kalıntı
Gıdada, tarım ürünlerinde veya bitkilerde, toprakta, suda veya diğer çevresel bileşenlerde, kullanımına izin verilen bir kimyasal üründeki aktif bileşenlerin ve/veya türevleriyle birlikte parçalanma ürünleri ve metabolitleri kalıntısı
  Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179) / R.G. No: 0
Kalıntı
Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı ürünlerin, su kaynaklarının, içme sularının, gıdaların, yemlerin içinde ya da üzerinde veya çevrede başka bir yerde bulunan ve metabolitleri, yıkımı ya da reaksiyon ürünleri dâhil olmak üzere biyosi-dal bir ürünün kullanımından kaynaklanan madde
  Kaynak: Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31066
Kalite
Gıda maddelerinin mevzuatla belirlenmiş kriterlere uygunluğunu tayin eden özelliklerinin toplamı
  Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179) / R.G. No: 0
Kalite güvence programı
Çalışmaların yürütülmesinden bağımsız olarak, personelin de dâhil olduğu test birimi yönetiminin İLU prensiplerine uygunluğunu sağlamak için planlanmış ve tanımlanmış sistem
  Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
Kalite güvence sistemi
Beşeri tıbbi ürünlerin beyan edilen amacına uygun olarak kullanımında gerekli olan kaliteyi temin etmek amacıyla düzenlenmiş uygulamalar bütünü
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
Kalite güvence sorumlusu
Kalite güvence sisteminin uygulanmasından sorumlu kişi
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
Kalite Güvencesi
Bir ürünün, tek tek veya toplu olarak kalitesini etkileyen tüm unsurları kapsayan, geniş çerçeveli bir kavramdır. Farmasötik ürünlerin amaçlanan kullanımları için gereken kalitede olduklarını güvence altına almak hedefi ile yapılan organize düzenlemelerin bütünüdür. Dolayısıyla GMP ve ek olarak bu kılavuzda yer almayan diğer faktörleri de bünyesinde barındırmaktadır.
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Kalite Güvencesi
Araştırmanın İyi Klinik Uygulamaları ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini; verilerin buna uygun olarak oluşturulmasını, belgelenmesini (kaydedilmesi) ve raporlanmasını güvenceye almak amacıyla planlanmış, sistematik eylemlerin tümüdür
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Kalite güvencesi
Kullanım amacına uygun olarak kan ve kan bileşenlerinin gerekli kalitede olduğunu garanti etme amacıyla kan toplanmasından dağıtımına kadar yapılan tüm faaliyetler
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
Kalite Kontrol
GMP nin bir parçası olup, gerekli ve ilgili testlerin gerçekten yapılmasını; materyalin kullanımdan, ürünlerin ise satış veya dağıtımdan önce, kalitelerinin yeterli olduğuna karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme ve organizasyon, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürleri ile ilgilidir
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Kalite kontrol
Araştırmayla ilgili faaliyetlerin kalite koşullarının yerine getirildiğini doğrulamak amacıyla, kalite güvence sistemi içerisinde kullanılan operasyonel teknikler ve gerçekleştirilen faaliyetlerdir
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Kalite kontrol
Kalite gereklerini yerine getirmek üzere odaklanan kalite sisteminin bir parçası
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
Kalite kontrol sorumlusu
Beşeri tıbbi ürün ve etkin maddeler ile bunların imalatında kullanılan başlangıç maddelerinin, tedarikinden itibaren tüm imalat sürecinde uygun kalitede olduğuna karar verilmesini sağlayan numune alma, spesifikasyon, test etme, dokümantasyon ve onaylama işlemlerinden sorumlu kişi
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
Kalite kontrolü
Tüketime arz edilen gıda maddelerinin mevzuata uygunluğunun tespiti
  Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179) / R.G. No: 0
Kalite sistemi
Kalite yönetiminin uygulanması için kurumsal yapı, sorumluluklar, prosedürler, işlemler ve kaynaklar
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
Kalite yönetimi
Hizmet birimi içerisinde tüm seviyelerdeki kaliteye ilişkin olmak üzere bir organizasyonun yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi için koordine edilen faaliyetler
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
Kamu idareleri
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve isletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin %50 sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlar
  Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
Kamu kurum ve kuruluşları
Kuruluş kanunlarında Ar-Ge ve/veya yenilik faaliyetlerini destekleme görevi verilen ve yılı bütçelerinde bu amaçla konulmuş ödeneği bulunan kurum ve kuruluşlar
  Kaynak: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği / R.G. No: 26953
Kamu personeli
Kamu personeline ait özlük haklarına sahip olmayanlardan geçici olarak ve proje süresiyle sınırlı olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, üyelerinin tamamı köylerden oluşan birlikler dışındaki mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlarda, 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlar ile diğer kamu görevlileri ve diğer personel
  Kaynak: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği / R.G. No: 26953
Kan
Transfüzyon veya imalat amacıyla vericiden alınan ve işlenen tam kan
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
Kan bağışçısı (donör)
Tam kan veya bileşenlerini veren kişi
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
Kan bağışı (donasyon)
Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemi
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
Kan bağışı merkezi
Bağışçıdan kan alan, isleyiş yönünden bölge kan merkezine bağlı olarak çalışan birim
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
Kan bileşeninin serbest bırakılması
Hazırlanmış bir kan bileşenin serbest bırakma niteliklerini karşılamasını sağlayacak sistemlerin ve prosedürlerin kullanımı ile bir kan bileşeninin karantina durumundan çıkarılmasını sağlayan süreç
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
Kan bileşenleri
Doğrudan, aferez veya diğer yöntemlerle tam kandan elde edilen eritrosit, trombosit, granülosit süspansiyonları gibi hücresel kan bileşenleri ile plazma
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
Kan bileşenleri
Doğrudan, aferez veya diğer yöntemlerle tam kandan elde edilen eritrosit, trombosit, granülosit suspansiyonları gibi hücresel kan bileşenleri ile plazma
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
Kan ürünleri
Kandan elde edilen kan bileşenleri ve plazma ürünleri
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
Kan Ürünü
İnsan kanı veya plazmasından endüstriyel yöntemlerle kamu ya da özel kurumlar tarafından elde edilen ve özellikle albumin, immünoglobulin ve koagülasyon faktörleri gibi ürünleri içeren kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 25705
Kapsam ve özel format belirleme toplantısı
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine tabi projeler için Halkın Katılımı Toplantısından sonra yapılacak toplantı
  Kaynak: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
Karantina
Başlangıç maddelerinin ve ambalaj malzemelerinin, ara ürün, bulk ve bitmiş ürünlerin uygunluk veya red kararı alınana dek fiziksel ve diğer etkin vasıtalarla ayrı tutulmaları (izole edilmeleri) durumudur
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Karekod
Güvenlik özelliği olarak ürünün tekilleştirilmesini sağlayan datamatriks tipinde iki boyutlu kodu
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
Karekod
Datamatrix kelimesi yerine ülkemizde kullanılan isimdir. Karekod kelimesi ilk defa Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzu’nda yer almıştır.
  Kaynak: İEGM / R.G. No: 0
Karekod (Data Matrix Symbology)
“ISO/IEC 16022 International Symbology Specification-Data Matrix ECC 200 Version” unu esas alan iki boyutlu barkod alfabesi
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzu Sürüm 1.1 / 10.09.2008 / R.G. No: 0
Karşılaştırma ürünü
Klinik araştırmada referans olarak kullanılan ruhsatlı/ruhsatlandırılmamış ürün veya plasebodur
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu 29/01/09 / R.G. No: 0
Katılım payı
Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar
  Kaynak: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 / R.G. No: 26200
Kayıtlar
Bir ürün serisinin, dağıtımı da dahil olmak üzere, son ürünün kalitesini etkileyebilecek tüm diğer ilgili koşullar ve ürünün imalat geçmişi hakkında bilgi verir.
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Kayıtlı elektronik posta (KEP)
Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli
  Kaynak: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28970
Kaynak Belgeler
Orijinal belge, veri ve kayıtlar (örneğin: Hastane kayıtları, laboratuar notları, bilgi notları, gönüllülerin günlükleri veya değerlendirme kontrol listeleri, ilaç dağıtım kayıtları, otomatik araçlardan elde edilen kayıtlı veriler, bunların doğru ve eksiksiz olduğu doğrulandıktan sonra onaylanan kopyaları veya suretleri, fotoğraf negatifleri, mikrofilm veya manyetik ortamlar, röntgen filmleri, gönüllülere ait dosyalar ve araştırmaya katılan laboratuar ve mediko-teknik bölümlerde tutulan kayıtlar gibi)dır
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Kaynak fiyat
Ürünlerin ülkemizdeki depocuya satış fiyatı hesaplanırken esas alınan ve bu Tebliğdeki usullere göre belirlenerek fiyat listesinde Avro olarak belirtilen fiyatı
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
Kaynak fiyat takibi yapılmayan ürün
Fiyat korumalı ürün için depocuya satış fiyatı 8,09 TL ve altında, fiyat korumalı olmayan ürün için ise depocuya satış fiyatı 4,24 TL altında olan ürünü
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
Kaynak ürün
Beşeri tıbbi ürünün, ülkemizdeki fiyatının belirlenmesinde esas alınan ürünü
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
Kaynak Veriler
Klinik araştırmaya ait bulguların ve gözlemlerin, klinik araştırmayla ilgili diğer faaliyetlere ait ve orijinal kayıtlarda veya orijinal kayıtların onaylı suretlerinde bulunan bilgilerin tümüdür. Kaynak veriler kaynak belgelerde (orijinal kayıtlarda veya bunların onaylı suretlerinde) tutulur
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Kaynakta ayrı toplama
Ambalaj atıklarının, hazırlanmış olan yönetim planları doğrultusunda oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve bu şekilde toplanması
  Kaynak: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
Kenevir
Saplarından lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi, tohumlarından yağ ve dışı bitkilerin çiçekli veya meyveli dal uçlarından esrar elde edilebilen, mahalli olarak bazı yörelerde kendir, Hint keneviri, çetene veya çetene olarak isimlendirilen başta cannabis sativa ssp sativa ve cannabis sativa ssp indica olmak üzere cannabis cinsine bağlı kültürü yapılan bütün tür ve alt türlere ait bitkiler
  Kaynak: Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 20672
Kenevir (Cannabis)
Kullanılışı ne olursa olsun, reçinesi çıkarılmamış olan kenevir bitkisinin (Dal uçlarıyla bir arada olmayan tohum ve yapraklar hariç ) çiçekli veya meyveli dal uçlarını ifade eder
  Kaynak: Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi / R.G. No: 12596
Kılavuz
Yetkili otoriteler ile operatörler arasında işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlıkça yapılacak düzenleme
  Kaynak: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25494
Kimyevi madde
Doğal hâlde bulunan veya işlem neticesi ortaya çıkan her türlü element, bileşik ya da atıklar
  Kaynak: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28970
Kısa süreli çalışmalar
Geniş çapta kullanılan rutin teknikler ile yapılan kısa süreli çalışmalar
  Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
Kısa ürün bilgileri (KÜB)
Beşeri tıbbi ürünün sağlık personeline yönelik hazırlanmış yazılı bilgilerini
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
Kısa Ürün Bilgisi ( KÜB )
Ruhsatlandırma Dosyasının bir parçası olarak, ruhsatlandırılan / izin verilen ürünün endikasyonları ve ürünün kullanımını içeren kapsamlı doküman
  Kaynak: TİSD Tıbbi İlaç Tanıtım İlkeleri Kılavuzu / R.G. No: 0
Kısa ürün bilgisi (KÜB)
Sağlık meslek mensuplarına tıbbi ürün hakkında verilen temel bilgiler
  Kaynak: Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği / R.G. No: 27721
Kısa vadeli sigorta kolları
İs kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları
  Kaynak: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 / R.G. No: 26200
Kısıtlanmış reçeteye tabi ürünler
Konunun uzmanı hekimler tarafından yazılan reçeteye tabi olan ve belirli hastalıklarda kullanılan, ciddi advers etkileri olabilecek ürünler
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 25730
Kısıtlı
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda tanımlanan kısıtlılık hâlleri kapsamındaki kişiler
  Kaynak: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28617
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti
Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla, kişiye yönelik olarak finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri
  Kaynak: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 / R.G. No: 26200
Kit
Bitmiş radyofarmasötiği elde etmek için, genellikle uygulamadan önce, radyonüklidlerle birleştirilen veya yeniden oluşturulan her türlü preparatı
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
Klinik araştırma
İlaçların etkilerini ve/veya yan etkilerini, emilim, dağılım, metabolizma ve atılımlarını araştırmak ve değerlendirmek amacıyla insanlar üzerinde yürütülen tüm çalışmalar
  Kaynak: Tedaviye Yardımcı ve Sağlığı Koruyucu Doğal (Bitkisel, Hayvansal, Mineral v.s.) ve Diğer Farmasötik Ürünler - Ara Ürün / R.G. No: 0
Klinik araştırma
Bir veya birden fazla merkezde, araştırma ürününün/ürünlerinin klinik, farmakolojik ve/veya diğer farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak veya doğrulamak ve/veya araştırma ürününün/ürünlerinin güvenliliği ve/veya etkililiğini teyit etmek, bunların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını incelemek üzere gönüllüler üzerinde yapılan araştırmadır. İnsanlar üzerinde yapılan ilaç klinik araştırmaları, ilaç dışı klinik araştırmalar, tıbbi cihazlarla yapılan klinik araştırmalar ve yeni bir cerrahi yöntem kullanılarak yapılan klinik araştırmalar gibi her türlü klinik araştırma bu kapsamda değerlendirilir
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Klinik araştırma
Bir veya birden fazla araştırma ürününün klinik, farmakolojik veya diğer farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak; advers olay veya reaksiyonlarını tanımlamak; emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek; güvenliliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yürütülen çalışmalar
  Kaynak: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28617
Klinik araştırma ara raporu
Araştırmanın ara sonuçları ve araştırma süresince gerçekleştirilen analizlere dayanarak yapılan değerlendirmelere ilişkin rapordur
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu 29/01/09 / R.G. No: 0
Klinik araştırma raporu
Herhangi bir terapötik, profilaktik veya diyagnostik amaçla ilgili olarak gönüllülerde yürütülen bir araştırmanın; klinik ve istatistiksel tanım, sunum ve analizlerini tümüyle tek bir rapor içinde bütünleştirmek suretiyle yapılan yazılı bir tanımlamadır
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu 29/01/09 / R.G. No: 0
Klinik araştırma ürünü
Klinik araştırmada test edilen veya referans olarak kullanılan etkin maddenin veya plasebonun farmasötik formu
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu
Klinik araştırmalarla ilgili konularda görüş bildirmek üzere oluşturulacak kurul
  Kaynak: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28617
Klinik psikolog
psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur. Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir. Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler. Uzman tabibin teşhis ve yönlendirmesiyle ya da bağımsız olarak yapılabilecek mesleki uygulamalar, bu bentteki prensipler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Kaynak: Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
Kök patent
Ürünle ilgili alınan ilk patenttir. Referans ilaçların koruma süreleri ilaca ilişkin kök patent ile belirlenir. Kök patentin süresi sona erdikten sonra eşdeğer ürünler piyasaya çıkabilir.
  Kaynak: / R.G. No: 0
Koka ağacı
Erythroxylon türünden her nevi bitki
  Kaynak: Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi / R.G. No: 12596
Koka yaprağı
Bütün ekgonini, kokaini ve diğer bütün ekgoninik alkoloidleri alinmiş yapraklar hariç olmak üzere koka ağacı yaprağı
  Kaynak: Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi / R.G. No: 12596
Koli Barkod Numarası (GTIN-Global Trade Item Number)
Taşıma birimini dünya genelinde tekil olarak tanımlayan 14 basamaktan oluşan numaradır. Taşıma biriminin içerisinde aynı GTIN e sahip ürün varsa ürüne ait barkod numarası kullanılarak oluşturulur. Uzatma basamağında "1" ile "8" arası bir değer kullanılır. Bu durumda 14 üncü basamağa karşılık gelen kontrol basamağı yeniden hesaplanmalıdır.
Taşıma birimi içeriği farklı GTIN lere sahip ürünlerden oluşuyorsa, yeni bir GTIN numarası, kolinin içerdiği ürünlerden bağımsız olarak "GTIN Atama Kuralları"na uygun olarak oluşturulur ve uzatma basamağı olarak "0" kullanılır.
GTIN bilgisini tanımlayan GS1 Uygulama Tanımlayıcısı "01"dir.

Taşıma Birimlerinin Tanımlanması
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzu Sürüm 1.1 / 10.09.2008 / R.G. No: 0
Koli etiketi
Yönetmelik hükümlerine göre, Barkod Uygulama Kılavuzu’nda taşıma birimlerinde kullanılacak sıra numarası tanımlanmıştır. Buna göre, her taşıma birimini tekil tanımlayan bir numara bulunacaktır. Koli etiketi bu numaraları taşıyan bir etikettir. Üzerinde koliye ait GTIN ile birlikte koliyi tekil tanımlayan sıra numarası bulunur. Üretici, ithalatçı, ecza deposu veya başka birimler bu numarayı belirlenen standartlara uygun şekilde tasarlayabilirler.
  Kaynak: İEGM / R.G. No: 0
Koliler
Çok sayıda ürünü veya birden fazla kutu veya bağı taşımak için kullanılırlar. Kolilerin üstüne taşıma birimi etiketi konur.

Taşıma Birimlerinin Tanımlanması
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzu Sürüm 1.1 / 10.09.2008 / R.G. No: 0
Komisyon
Bakanlığın koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Fiyat Değerlendirme Komisyonu
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
Komisyon
Proje için verilecek özel formatın kapsamını, kriterlerini belirlemek ve bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu
  Kaynak: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
Komisyon
Avrupa Komisyonu
  Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
Kompozit ambalaj
Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalaj
  Kaynak: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
Konsey
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi
  Kaynak: Psikotrop Maddeler Sözleşmesi / R.G. No: 17272
Kontaminasyon
Ürünün terkibine giren maddelerin tabii yapılarında mevcut olmayan ilaç içine girmesi istenmeyen mekanik, kimyasal, mikrobiyolojik kaynaklı maddeleri (safsızlık, bozunma ürünleri bu kapsamı dışındadır)
  Kaynak: Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde Malzeme ve Terkipler ile Bitkisel Preparatların geri çekilmesi ve toplatılması hakkında yönetmelik / R.G. No: 19196
Kontrol
Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespiti
  Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179) / R.G. No: 0
Kontrol maddesi
Test maddesinin karşılaştırılmasında kullanılan madde
  Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
Kontrole tabi kimyasal madde / prekürsör
Tanımı yapılan listelenmiş maddeler ve listelenmemiş maddeler
  Kaynak: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25494
Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname - Yurtiçi Permi
Yurtdışından kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası Permiye istinaden, söz konusu maddeyi gümrükleme işlemini de yapmak suretiyle alan operatör adına düzenlenen, toplamı 3 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan beyaz renkli belge
  Kaynak: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25494
Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname - İhraç Permisi
Kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin yurtdışına ihracatı ve/veya serbest bölgeye çıkışı için Bakanlıkça operatör adına düzenlenen, kendinden kopyalı, toplamı 5 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan pembe renkli belge
  Kaynak: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25494
Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname - Uluslararası İthalat Permisi
Kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin yurtdışından ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen, kendinden kopyalı, toplamı 5 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan yeşil renkli belge
  Kaynak: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25494
Kontrollü Alan
Potansiyel bulaşmayı kontrol altına almak üzere gerekli bir takim düzenlemeler yapılmış (örneğin D derecesinde hava sağlanması gibi), ve canlı organizmaların kazayla dışarı çıkışını kontrol edecek şekilde inşa edilen ve işletilen alanlardır.
Uygulanan kontrol düzeyi, proseste kullanılan mikroorganizmaların doğasına uygun olmalıdır. Bu alan en azından, hemen dış çevresine göre negatif basınç altında tutulmalıdır ve havada az miktarda bulunan bulaştırıcıların etkin biçimde ortamdan uzaklaştırılmasına olanak vermelidir
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Koordinatör
Çok merkezli bir araştırmada bu merkezlerin sorumlu araştırmacıları ile Etik Kurul ve destekleyici arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumlu araştırmacıdır
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Körleme
Klinik araştırma sırasında gönüllüye hangi araştırma ürününün uygulandığının araştırmada yer alan sorumlu araştırmacı, diğer araştırmacı, gönüllü veya izleyici gibi bir veya birden çok tarafça bilinmemesi
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
Körleme / Maskeleme
Araştırmada yer alan araştırmacı, gönüllü veya izleyici gibi bir veya birden çok tarafın verilen tedavi(ler) hakkında bilgilendirilmediği bir yöntemdir. Tek körleme, genellikle gönüllünün/gönüllülerin bilgilendirilmemesini; çift körleme ise genellikle gönüllü(ler), araştırmacı(lar), izleyici ve bazı durumlarda veri analisti/analistlerinin verilen tedavi(ler) hakkında bilgilendirilmemesini ifade etmektedir
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu 29/01/09 / R.G. No: 0
KOSGEB
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
  Kaynak: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği / R.G. No: 26953
Kötüye kullanım
Bir ilacın kasten ve uygun olmayan bir şekilde onaylı ürün bilgilerine aykırı kullanılmasıdır.
  Kaynak: İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Modül-I Advers İlaç Reaksiyonlarının Yönetimi ve Bildirimi / R.G. No: 0
Kozmetik ürün
İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve diş genital organlar gibi değişik diş kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeler
  Kaynak: Kozmetik Yönetmeliği / R.G. No: 25823
Kozmetik ürün bileşenleri
Kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik bileşim dışında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparat
  Kaynak: Kozmetik Yönetmeliği / R.G. No: 25823
Kozmetik ürünler
977 sayılı Kozmetik Kanunu nun ve bu Kanun a istinaden 8/4/1994 tarihli ve 21899 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kozmetik Yönetmeliği nin kapsamlarına dahil olan her türlü madde ve ürünler
  Kaynak: Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 23852
Kozmosötik ürünler
İlaç karakteristiklerine sahip olan, fakat ilaç için gereken kriterlerin hepsini taşımayan ve kozmetik ürünlere benzemekle beraber "kozmetik" tanımına da tam olarak uymayan ürünler
  Kaynak: Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 23852
Kriyojenik Kap
Çok düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılmış gaz taşıyacak şekilde tasarımlanmış kaptır
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
KÜB
Kısa Ürün Bilgisi
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25268
Kullanım süresi
Çok dozluk bir ambalaj içindeki farmasötik ürünün açıldıktan sonra veya çözücü ile karıştırıldıktan sonraki kullanım süresidir
  Kaynak: İlaç Ruhsat Başvuruları İçin Stabilite Çalışmaları Rehberi / R.G. No: 0
Kullanma talimatı (KT)
Beşeri tıbbi ürün ile birlikte sunulan, kullanıcı için hazırlanmış yazılı bilgileri
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
Kullanma talimatı (KT)
Hastanın ürünü doğru kullanması için verilen bilgiler
  Kaynak: Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği / R.G. No: 27721
Küresel ticari ürün numarası (GTIN)
Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan, beşeri tıbbi ürünün ruhsata veya izne esas ismine ait her bir ambalaj boyutunu dünya üzerinde özgün olarak tanımlayan numarayı,
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
Küresel Yer Numarası ( GLN: Global Location Number )
GS1 tarafından belirlenen ve GS1 Barkod Uygulama Kılavuzu’nda belirlenen sekil ve kurallarla üretici, ithalatçı, lojistik islem merkezi, ecza deposu ve eczane gibi birimlerin tanımlanmasında kullanılan ve 13 byte uzunluğundaki uluslar arası yer numarası
  Kaynak: İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu
Kurul
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulunu
  Kaynak: TİTCK Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Kurum
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
  Kaynak: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28617
Kurum sağlık kurulu
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaslanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullar
  Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
Kurum tabipliği
Kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum personeline yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verildiği, hizmet kapasitesi Bakanlıkça belirlenen birimler
  Kaynak: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun (5283) / R.G. No: 0
Kurum taşra teşkilatı
Kurumla sözleşmeli eczanenin reçetelerini teslim ettiği ve Kurum tarafından web sayfasında duyurulan birim
  Kaynak: SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol / R.G. No: 0
Kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu
Glukoz şurubunun, glukoz-fruktoz şurubunun veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubunun suyunun kısmen uzaklaştırılmasıyla elde edilen, kuru madde miktarı ağırlıkça en az %93 olan glukoz şurubu
  Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği ( 2006 / 40 ) / R.G. No: 26268
Kutular
Kutular bağlara benzerler ancak kutularda ürünler bir kutu içerisinde yer alırlar. Açılmadan ürünleri eczanelere kadar taşıyabilecek özelliklere sahip taşıma birimleridir.
Kutuların üstüne taşıma birimi için belirlenen taşıma birimi etiketi konur.

Taşıma Birimlerinin Tanımlanması
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzu Sürüm 1.1 / 10.09.2008 / R.G. No: 0
 
Toplam: 109 tanım bulundu.
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara
 


Güncelleme 08.03.2020  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi
Toplam Ziyaretçi :  2.743.300
IP Adresiniz :  34.239.172.52
04 Nisan 2020 Cumartesi -