Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English
 
İçerik belirtiniz ?  
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z -
 
Yabancı Madde
Renklenme, koku, kayganlık ve diğer bozulmaya delalet eden anormallikleri, monografide tanımı ve limiti belirtilenler dışındaki her türlü organik inorganik madde
  Kaynak: Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde Malzeme ve Terkipler ile Bitkisel Preparatların geri çekilmesi ve toplatılması hakkında yönetmelik / R.G. No: 19196
Yakit biyoetanolü
Tarımsal ürünlerin, atık ve kalıntılarının, ormancılık, sanayi ve belediye atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarından elde edilen ve taşımacılıkta kullanılan yakıt
  Kaynak: Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ / R.G. No: 25620
Yarar/risk dengesi
Bir ilacın tedavi edici etkilerinin, ilacın hastaların sağlığı ya da halk sağlığı açısından oluşturduğu tüm kalite, güvenlilik ve etkililik riskleri ile birlikte değerlendirilmesi
  Kaynak: İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28973
Yardımcı Araştırmacı
Sorumlu araştırmacının gözetimi ve denetimi altında araştırma yerinde çalışmak üzere, araştırmayla ilgili kritik prosedürleri uygulanması ve/veya araştırmayla ilgili önemli kararların alınması hususlarında sorumlu araştırmacı tarafından görevlendirilen çalışma ekibinin üyesidir
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Yardımcı eczacı
2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı
  Kaynak: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28970
Yardımcı Madde
Bir ürünün terkibinde yer alan, etkin madde ve maddeler dışında kalan maddeler
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 25705
Yardımcı Sağlık Mesleği Mensupları
Bir sağlık mesleği mensubuna profesyonel faaliyetinde destek veren veya hastalar üzerine reçetelendirilen tedavileri ve yöntemleri uygulayan hemşire, ebe, laboratuar teknisyeni, sağlık teknisyeni, sağlık memuru ve benzeri kişi
  Kaynak: TİSD Tıbbi İlaç Tanıtım İlkeleri Kılavuzu / R.G. No: 0
Yarı beyaz şeker
Polarizasyonu en az 99,50 Z olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş sakaroz
  Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği ( 2006 / 40 ) / R.G. No: 26268
Yasal Temsilci
Yürürlükte olan mevzuat uyarınca, potansiyel gönüllü adına, gönüllünün klinik araştırmaya katılımı konusunda onay vermeye yetkili kılınan kişidir
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Yatarak tedavi
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusunda yatırılarak sağlanan sağlık hizmetleri
  Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
Yatarak tedaviler
Sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedavi
  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) / R.G. No: 28597
Yaygın isim
INN veya INN in mevcut olmadığı hallerde etkin maddenin bilimsel açıdan referans olarak kabul edilen klasik kaynaklarda geçen ismi
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği / R.G. No: 25904
Yenilik
Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticeleri
  Kaynak: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun / R.G. No: 26814
Yenilikçi Ürün
Sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyerek, hastalıkların daha hızlı, daha etkin veya daha düşük maliyetlerle teşhis ve tedavi edilmesinde ilk olan, tamamen veya kısmen yenilik getiren tıbbi ürünü
  Kaynak: TİTCK Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Yerel etik kurullar
Araştırmayı yapacak kurum ve kuruluşlarda oluşturulan ve bu Yönetmelikde tespit edilen görevleri yürüten kurullar
  Kaynak: Tedaviye Yardımcı ve Sağlığı Koruyucu Doğal (Bitkisel, Hayvansal, Mineral v.s.) ve Diğer Farmasötik Ürünler - Ara Ürün / R.G. No: 0
Yerleşim yeri
Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı
  Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
Yeterlilik belgesi
Üniversitelerin Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı mezunlarına doğrudan veya Bakanlıkça uygun bulunmuş hizmet içi eğitim sonunda yapılacak veya yaptırılacak sınav ile Bakanlıkça verilen belge
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 28441
Yetim ilaçlar
Bir ülkede 1/100.000'den daha az insanı etkileyecek bir görülme sıklığı gösteren tam olarak tanımlanmış hastalıklarda kullanılan ilaçlar
  Kaynak: Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ / R.G. No: 27608
Yetkilendirilmiş kuruluş
Piyasaya sürenlerin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları, Bakanlık tarafından yetki verilen ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar
  Kaynak: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
Yetkili alkol dağıtım firması
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak yetki almış firmalar
  Kaynak: Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ / R.G. No: 25620
Yetkili Merci
Kozmetik ürünler ve beşeri tıbbi ürünler ile biyosidallerin kontrolü için Sağlık Bakanlığını, veteriner tıbbi ürünler, pestisitler, gıda katkı maddeleri ve yem katkı maddelerinin kontrolü için Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, sanayi kimyasalları ve müstahzarların kontrolü için Çevre ve Orman Bakanlığını
  Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
Yirmi yıllık referans fiyata tabi ürün
Herhangi bir farmasötik şekli dünyada ilk defa 1/8/1987 tarihinden önce pazara çıkan, referans fiyatının %80’ine kadar fiyat alan ürünler
  Kaynak: Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ / R.G. No: 28264
Yirmi Yıllık referansa tabi olmayan ürünler
Herhangi bir farmasötik şekli dünyada ilk defa 1/8/1987 tarihinden önce pazara çıkan ürünler
  Kaynak: Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ / R.G. No: 28264
yitilik
birim farmasötik form içindeki etkin madde miktarı
  Kaynak: Ödeme Komisyonuna Yapılacak Başvuruda Sunulacak Dosya Hakkında Kılavuz 28/05/08 / R.G. No: 0
Yoklama
Araştırmayla ilgili faaliyetler ile araştırmadan elde edilen verilere ait kayıt, analiz ve doğru raporlama işlemlerinin araştırma protokolü, destekleyicinin standart çalışma yöntemleri, iyi klinik uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
  Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 / R.G. No: 0
Yönerge
Fiyat Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemek üzere Komisyona temsilci veren kurumların uygun görüşü ile yayımlanan belge
  Kaynak: Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 26741
Yönetim
Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi
  Kaynak: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik / R.G. No: 26927
Yüksek öncelikli başvuru
Kurul tarafından değerlendirme sürecinde yüksek öncelikli olarak belirlenen başvuruyu
  Kaynak: TİTCK Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
 
Toplam: 28 tanım bulundu.
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara
 


Güncelleme 23.09.2017  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi
Toplam Ziyaretçi :  2.142.283
IP Adresiniz :  54.224.214.93
22 Eylül 2017 Cuma -