Tanımlar Sözlüğü
  • Tekrar İşleme: Kabul edilemez kalitedeki bir seri veya serinin bir kısminin kalitesinin kabul edilebilir bir düzeye getirilebilmesi için, üretimin belirli bir aşamasında bir veya birkaç işlem ile yeniden işlenmesidir
# Tanım Açıklama
1Hak sahibi1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalıların, yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanların sağlık yardımından yararlanan eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları ile ölüm aylığı alanlar
Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği / R.G. No: 25895
2Hak sahibiSigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 / R.G. No: 26200
3Hakim DurumBelirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun / R.G. No: 22140
4Hakim ve bağlı şirketTürk Ticaret Kanunu Madde 195"te tanımlanan şirketler
Ecza Ticarethanesi Haricinde Yapılacak İhracat Koşullarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 20231229
5HalkTürkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye de ikamet eden yabancılar ile ulusal mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kişi veya bu tüzel kişilerin birlik, organizasyon veya gruplar
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
6HalkEtikette yer alan kullanım talimatları haricinde kişisel koruyucu ekipmanlar ve zararlı kimyasalların elleçlenmesi konula-rında herhangi bir eğitimi bulunmayan, profesyonel olmayan tüketiciler
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31066
7Halkın katılımı toplantısıKapsam ve özel format belirleme toplantısından önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantı
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
8Ham Bitki (Bitkisel Drog)Taze veya kurutulmuş tıbbi bitki veya bitki parçalarıdır
Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz
9Ham maddeGıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her biri
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179)
10Ham veriÇalışmada elde edilen orijinal gözlemler ve faaliyetlerin sonuçlarını içeren orijinal laboratuvar kayıtları ve dokümantasyonları veya bunların onaylı kopyalarını veya fotoğraflar, mikrofilm kopyaları, mikrofiş kopyaları, bilgisayar kayıtları, gözlemler, otomatik cihazlarda elde edilen kayıtlar gibi veriler
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
11Ham VeriBir klinik araştırmada, araştırmanın yeniden yapılandırılması ve değerlendirilmesi için gerekli olan orijinal gözlemlerin, klinik bulguların veya diğer faaliyetlerin tüm kayıtları veya onaylı kopyaları. Bu tür materyaller laboratuvar notlarını, notları, hesaplamaları, belgeleri ve ayrıca otomatize enstrümanlardan veya kesin doğrulanmış kopyalardan gelen tüm verileri (fotokopiler veya mikrofişler şeklinde) içerir. Ham veriler aynı zamanda fotoğrafik negatifleri, mikrofilmleri, manyetik ortamları (örneğin bilgisayar disketleri) ve optik ortamları (CD-ROM'lar) içerebilir
Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının Yürütüldüğü Merkezler Hakkında Kılavuz / R.G. No: 20220920
12Harcama talimatıKamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin Kurum adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belge
Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği / R.G. No: 26566
13HastaKurum tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler

2. PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER
2.1.SUT"un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler.
2.2. Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar ile bu kişilerin sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a)Eşi,
b)18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
c)Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası.
SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol
14Hastane muafiyetiBelirli kalite standartlarına göre temelde rutin tıbbi uygulama aşamasına gelmemiş yöntemlerle hazırlanan ve hastanede sağlık mesleği mensuplarının sorumluluğu altında, tek bir hastaya özel olarak reçete edilen ileri tedavi tıbbi ürünlerine Bakanlık tarafından verilen klinik deneme izinleri
İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32203
15Hastane ürünüSadece hastanede kullanılan ve perakende satış fiyatı olmayan ürünü
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
16Hastaneye satış fiyatıKaynak ülkedeki hastane ürününün KDV ve iskonto hariç fiyatını
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
17Hatalı olduğundan şüphe edilen ürünTüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından bir tehlike arz edebileceği veya kalite hataları olabileceği yönünde somut emareler bulunan ürün
Geri Çekme Kılavuzu (17.12.2021)
18Hatalı ürünTüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından bir tehlike arz eden veya kalite hataları tespit edilen ürün
Geri Çekme Kılavuzu (17.12.2021)
19Hava Kilidi (AIR - LOCK)Temizlik derecesi bakımından birbirinden farklı iki veya daha çok oda (bölüm) arasında yer alan ve odalar arasında geçiş yapılırken, odalar arasındaki hava akımını kontrol etmek amacına hizmet eden, kapalı, iki veya daha çok kapısı bulunan odadır. Bir hava kilidi, kişiler ya da mallar için tasarımlanır ve kullanılır
Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz
20Havale laboratuvarıKurum görev ve sorumluluk alanlarında yer alan ürünlere ait analiz/kalite kontrol testlerinin yapılmasında ana laboratuvar tarafından sevk edilen parametrelere ait ölçüm ve deneylerin yapılarak ara rapor formatı ile ana laboratuvara iletilmesinden sorumlu olan laboratuvarı ve/veya birimi
TİTCK Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 32029
21HedefBu Yönetmelik kapsamındaki ambalajların, ağırlık olarak geri kazanılması gereken miktarının, piyasaya sunulan miktarına oranı
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
22HemovijilansKan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan beklenmedik veya şiddetli yan etki ya da olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı prosedür bütünü
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
23Hibrit başvuruKısmen referans ürünün verileri ve kısmen de yeni ürüne ait çalışmalardan elde edilen veriler ile yapılan ruhsat başvurusu
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 31686
24Hibrit DenetimMüfettiş tarafından tesisin yerinde denetiminin zorunlu olduğu kanaatine varılması halinde, tesiste geçirilen sürenin en aza indirilmesi amacıyla denetime ilişkin dokümanların denetimin öncesinde ya da sonrasında temin edilerek görev merkezinde incelenmesi ve yerinde denetim gerçekleştirilmesi yöntemine dayanan denetim
Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz / R.G. No: 20221227
25Hibrit ürünHibrit başvuruya konu olan beşeri tıbbi ürün
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin İncelenmesi Hakkında Kılavuz / R.G. No: 20220428
26Hızlandırılmış stabilite testleriFormal stabilite test programının bir parçası olup, abartılmış saklama koşulları (yüksek sıcaklık ve yüksek nem gibi) uygulamak suretiyle kimyasal bozunma ve fiziksel değişim hızını artırmaya yönelik çalışmalardır.

Bu çalışmalar geçici bir raf ömrü tespitinde yardımcı olabilir, nakliye gibi, ürünün etiketinde belirtilen saklama koşullarının dışındaki koşullara kısa süre maruz kalmasının sonuçlarını değerlendirmek üzere kullanılabilir. Ancak hızlandırılmış stabilite çalışmaları daima beklenen saklama koşullarında yürütülen gerçek zaman (uzun süreli) stabilite çalışmaları ile tamamlanmalıdır.
İlaç Ruhsat Başvuruları İçin Stabilite Çalışmaları Rehberi
27HizmetBir beden veya menfaat karşılığında yapılan bedeni, fikri veya her ikisi beraber olan faaliyetler
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun / R.G. No: 22140
28Hizmet akdi22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdini ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesini veya hizmet akdi
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 / R.G. No: 26200
29Hizmet alanÜrünün kalitesinin korunması ve bütünlüğünün sürdürülebilmesi için bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri veren ile yaptığı sözleşme çerçevesinde hizmet alan tüzel ya da gerçek kişi veya kişiler
Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 31867
30Hizmet birimiTransfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan merkezi
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
31Hizmet verenÜrünün kalitesinin korunması ve bütünlüğünün sürdürülebilmesi için bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri alan ile yaptığı sözleşme çerçevesinde hizmet veren tüzel ya da gerçek kişi veya kişiler
Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 31867
32Hizmete sunumAraştırma amaçlı cihazlar hariç olmak üzere bir cihazın kullanım amacına uygun olarak Türkiye pazarında ilk defa kullanılmak üzere son kullanıcı için hazır hale getirildiği aşama
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499
33Homeopatik stokHomeopatik tıbbi ürünün potenslerinin hazırlanmasında kullanılan; başlangıç maddesi ve/veya taşıyıcı madde ile oluşturulan ana tentürü ya da maseratı olabilen preparatlar
Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32242
34Homeopatik tıbbi ürünFarmakopede tanımlanan üretim usûlleri uyarınca homeopatik stok olarak adlandırılan maddelerden hazırlanan herhangi bir tıbbi ürün
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28970
35Homeopatik tıbbi ürünün ismiHomeopatik tıbbi ürünün icat edilmiş olan ticari ismini veya homeopatik tıbbi ürünün ruhsat sahibinin ismi ile birlikte farmakope veya Materia Medica"da geçen ismi
Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32242
36Homolog GruplarKaynak materyalin kompozisyonuna, fizikokimyasal ve biyolojik özelliklerine, alerjenlerin çapraz reaktivitesi/yapısal homolojisine, nihai ürünün formülasyonuna ve alerjen ekstraktının ve nihai ürünün üretim sürecine dayalı olarak sınıflandırılan gruplar
Alerjen Ürünlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 20220309
37HSGMHalk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Seri Serbest Bırakma Kılavuzu / R.G. No: 20220211
38Hücre Bankası SistemiBir hücre bankası sistemi, tanımlama için tamamen karakterize edilmiş ve bulaşmaya uğramamış aynı ana hücre bankasındaki hücrelerce, kültür içerisinde ard arda üretilen ürün serileridir. Ana hücre bankasından hazırlanan belirli sayıdaki kaplar ile "çalışma hücre bankaları" hazırlanır. Bir hücre bankası sistemi, rutin üretim sırasında ve sonrasında gerçekleşen geçiş (pasaj) düzeyi veya dublikasyona uğrayan popülasyon açısından valide edilir.
Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz
39Hücre KültürüÇok hücreli organizmalardan izole edilen hücrelerin in-vitro ortamda üretilmesiyle elde edilen oluşumdur.
Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz
40Kısa ürün bilgileri (HÜB)Homeopatik tıbbi ürünün sağlık mesleği mensuplarına yönelik olarak hazırlanmış yazılı bilgileri
Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32242
Seçtiğiniz H harfinden toplam 40 kayıt bulundu.