Tanımlar Sözlüğü
  • Gıda İşletmecisi: İthal ettikleri, ürettikleri, işledikleri, imal ettikleri veya dağıtımını yaptıkları gıda maddelerinin gıda mevzuatı şartlarına uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler
# Tanım Açıklama
1ÖDEKÖncelik Değerlendirme Kurulu
Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz / R.G. No: 20221227
2Ödeme belgesiKurum tarafından, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki Ödeme Emri Belgesini, ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki Muhasebe İşlem Fişi
Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği / R.G. No: 26566
3Ödeme dönemiSağlık hizmeti sunucuları faturalarının teslim tarihinden itibaren inceleme ve ödemenin gerçekleştirildiği doksan günlük süre
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
4Ödeme GenelgesiKurum tarafından yayımlanan fatura inceleme birimlerinin oluşumu, fatura örnekleme, inceleme ve ödeme usul ve esaslarına ilişkin “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelge
SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol
5Ödeme KomisyonuBeşeri tıbbi ürünlerin/ beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi hususunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon
Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
6Odyologodyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur.
Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
7Odyometri teknikerimeslek yüksekokullarının odyometri programından mezun; endikasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanı kullanarak gerekli testleri uygulayan sağlık teknikeridir.
Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
8Ölçü kabıBeşeri tıbbi ürünün kullanma talimatındaki pozolojisi ile uyumlu şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde ölçeklendirilmiş; kaşık, kadeh, damlalık, silindirik ölçü kaşığı, dozlama şırıngası gibi ambalajda yer alan uygulama kabını,
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
9Olgu Rapor Formu ( ORF )Araştırmadaki her bir gönüllüye ait verilerin ve diğer bilgilerin protokolde tanımlandığı şekilde kaydının yapılması için hazırlanan basılı, optik veya elektronik belgedir
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09
10Ön değerlendirmeBilimsel incelemeyi kolaylaştırmak için başvurunun eksiksizliğini sağlamak amacıyla bilimsel değerlendirmeden önce gerçekleşen ve değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan doğrulama
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma ve Ruhsat Sonrası İşlemlerinde İyi Değerlendirme Uygulamalarının İlkeleri ve Süreçleri Hakkında Kılavuz / R.G. No: 20220915
11Ön stabilite verileriBelirtilen saklama koşullarında ve önerilen kap/kapak sistemi içinde, öngörülen raf ömrünü desteklemek için yapılan stabilite çalışmalarına ilişkin verilerdir
İlaç Ruhsat Başvuruları İçin Stabilite Çalışmaları Rehberi
12Onay ( Bakanlık İzni )İyi Klinik Uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata göre belirlenen sınırlar çerisinde, araştırmanın ilgili merkez/merkezlerde gerçekleştirilebileceğine dair Bakanlığın olumlu kararıdır
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu 29/01/09
13Onay belgesiİhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda işe alım konusu işin nevi, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hâllerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belge
Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği / R.G. No: 26566
14Öncelik Değerlendirme KuruluTedavide veya teşhiste ilk olan, yenilik getiren veya ilaca erişimin sürdürülebilirliğini veya ilacın topluma hızlı bir şekilde ulaşmasını temin etmek üzere halk sağlığı açısından ihtiyaç duyulan, stratejik önemi haiz beşeri tıbbi ürünlere ait başvurulara Kurum iş ve işlemlerinde öncelik verilmesi amacıyla oluşturulmuş; çalışma usul ve esasları ilgili kılavuz doğrultusunda belirlenen Kurul
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 31686
15Öncelik Değerlendirme KuruluTürkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu
İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32203
16Öncelik Değerlendirme KuruluTedavide veya teşhiste ilk olan, yenilik getiren veya ilaca erişimin sürdürülebilirliğini veya ilacın topluma hızlı bir şekilde ulaşmasını temin etmek üzere halk sağlığı açısından ihtiyaç duyulan, stratejik önemi haiz geleneksel bitkisel tıbbi ürünlere ait başvurulara Kurum iş ve işlemlerinde öncelik verilmesi amacıyla oluşturulmuş; çalışma usul ve esasları ilgili kılavuz doğrultusunda belirlenen Kurul
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32093
17Öncelik statülü ürünKurul tarafından yapılan değerlendirmede, başvurusunun veya sürecinin önceliklendirilmesi kararı alınan ürün
Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usûl ve Esaslarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 20231012
18ÖnceliklendirmeBaşvuruların belirlenen kriterler dahilinde değerlendirilmesini ve sağlık hizmet sunumunda kullanılmaları ile halk sağlığına, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine; birim ilaç fiyatında düşüş ile kamu maliyesine; ithalatta azalma, ihracatta ve yerli üretimde artış ile ülke ekonomisine katkıda bulunacak ilaçlara ait başvurulara öncelik verilerek Kurum değerlendirme süreçlerinde öne alınmasını
TİTCK Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Kılavuz
19Önceliklendirme süreciBir önceliklendirme talebinin, Birime iletildiği andan itibaren Kurum"daki iş ve işlemlerinin sonuçlanıncaya kadar geçirdiği tüm aşamaları
TİTCK Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Kılavuz
20Öncelikli başvuruKurul tarafından değerlendirme sürecinde öncelikli olarak belirlenen başvuru
TİTCK Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Kılavuz
21ÖnlemeAmbalajın, ambalaj atığının ve içerdiği maddelerin; ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, çevreye verdiği zararın, temiz ürün ve teknolojiler kullanılarak azaltılması
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
22OperatörKontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin pazara sunumu faaliyetlerinde bulunan gerçek veya tüzel kişi
Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25494
23Organ1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi uyarınca kurulan Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı
Psikotrop Maddeler Sözleşmesi / R.G. No: 17272
24Organik geri dönüşümAtik depolama alanlarında yapılan depolama işlemi hariç, ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü bir şekilde mikroorganizmalar aracılığıyla kompost veya metan gazı elde edilecek şekilde oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
25Organik gıdaOrganik üretim ve yetiştirme tekniği ile kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu kontrolünde üretilmiş, yetiştirilmiş, doğadan toplanmış, avlanmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş, ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı gıda
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179)
26Orijinal ürünEtkin madde veya maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir etkililik, kalite ve güvenliliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş ürünü
TİTCK Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Kılavuz
27ÖrnekTest veya referans maddesinin herhangi bir miktarı
İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu / 1995
28Örnekİnceleme, analiz veya muhafaza amacıyla test edilecek maddeden alınan ve onu temsil eden madde
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
29Ortak Pazarlanan (Co-marketing) ÜrünRuhsatlı veya ruhsat başvurusunda bulunulmuş veya birlikte ruhsat başvurusunda bulunulan ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe ve aynı farmasötik forma sahip olan, aynı üretim yerinde üretilen, ticari ismi hariç her açıdan birebir aynı olan ürün
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 27208
30Ortak pazarlanan Homeopatik ürünRuhsatlı bir homeopatik tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe, aynı farmasötik şekle, aynı üretim yeri/yerlerine sahip olan ve ticari ismi hariç her açıdan tamamen aynı olan homeopatik tıbbi ürün
Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32242
31Ortak pazarlanan ürünRuhsatlı bir geleneksel bitkisel tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe, aynı farmasötik şekle, aynı üretim yerine sahip olan ve ticari ismi hariç her açıdan tamamen aynı olan geleneksel bitkisel tıbbi ürün
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32093
32Ortak pazarlanan ürünRuhsatlı bir beşeri tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe, aynı farmasötik şekle, aynı üretim yeri/yerlerine sahip olan ve ticari ismi hariç her açıdan tamamen aynı olan beşeri tıbbi ürün
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 31963
33Ortam bazlı denetimTesis veya faaliyetlerin Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren hava, su, toprak ortamları ile atıklara, kimyasallara ve gürültüye ilişkin mevzuattan birinin uygunluğunun ele alındığı denetimler
Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061
34OrtezDoğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon kaybını veya yetersizliğini önlemek ya da vücut parçalarından birini desteklemek veya korumak amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
35Otelcilik hizmetiYatarak tedavilerde hasta ve refakatçisine Kurumca belirlenen standartların üzerinde sunulan yatak, yemek, temizlik vb. hizmetler
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
36Otolog kullanımDoku ya da hücrelerin alındığı kişide uygulanması
İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 32203
37Otolog transfüzyonVerici ve alıcının aynı kişi olması durumunda, önceden alınmak suretiyle kişinin kendi kan veya kan bileşenlerinin kullanıldığı transfüzyon şekli
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
38Özel beslenme amaçlı gıdalarÖzel bileşimlerine veya üretim proseslerine bağlı olarak, normal tüketim amaçlı gıdalardan açıkça ayırt edilebilen, beyan edilen özel beslenme amaçları için uygun olan ve bu uygunluklarını belirtir şekilde piyasaya sunulan gıdalar
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179)
39Özel ithalat iznithal ruhsatlı beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların temininde güçlük yaşandığı durumlarda sürdürülebilir sağlık hizmetini ve piyasada bulunabilirliğini sağlamak amacıyla verilen izni
Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usûl ve Esaslarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 20231012
40Özel reçeteye tabi ürünlerÖzel olarak belirlenen reçeteye yazılan, psikotrop ve narkotik maddeleri içeren ve bağımlılık yapma ihtimali bulunan ürünler
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 25730
41Özel sağlık kurum ve kuruluşlarıGerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş, yataklı veya yataksız tedavi kurumları ile tedavi amacıyla hasta kabul eden, Sağlık Bakanlığınca işletme müsaadesi verilmiş sağlık kurum ve kuruluşları
Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği / R.G. No: 25895
42Özel saklama koşuluOda sıcaklığının dışındaki saklama koşulları
Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 31867
43Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaBelli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini düzenlemek amacıyla özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbi gözetim altında kullanılacak olan gıdalar
Geri Çekme Kılavuzu (17.12.2021)
44Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalarBelli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini düzenlemek amacıyla, özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbî gözetim altında kullanılacak olan, alışılmış gıda maddelerini veya bu gıda maddelerinin içinde bulunan belirli besin öğelerini veya metabolitlerini vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme veya vücuttan atma kapasitesi sınırlı, zayıflamış veya bozulmuş olan hastalar ya da diyet yönetimleri, yalnızca normal diyetin modifikasyonu ile veya diğer gıdalarla ya da her ikisinin de birlikte kullanımı ile sağlanmayan kişiler için hazırlanmış gıda maddeler
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179)
45Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalarBelli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini düzenlemek amacıyla özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbi gözetim altında kullanılacak olan gıdalar
Numune Alma Usul ve Esasları Hakkında Kılavuz
46Özel tıbbi amaçlı gıda (ÖTAG)Besin ögelerini veya metabolitlerini vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme ve vücuttan atma kapasitesi sınırlı, azalmış veya bozulmuş olan ve diyet yönetimleri, normal diyetin düzenlenmesi ile sağlanamayan hastaların (bebek grubu da dahil olmak üzere) diyetlerini düzenlemek amacıyla tıbbi gözetim altında kullanılmak üzere geliştirilen, özel olarak formüle edilip endüstriyel yöntemlerle elde edilen, beslenme yönünden tam veya tam olmayan ürünler
Ulusal Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği / R.G. No: 32208
47Özel Tıbbi Amaçlı GıdalarSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayımlanan Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliğine tabi ürünler
SGK İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar / R.G. No: 20240122
Seçtiğiniz O harfinden toplam 47 kayıt bulundu.